Gion | Kyoto
Gion | Kyoto
Ginza | Tokyo
Roppongi | Tokyo
Fuji San | Kawaguchi
Gion | Kyoto
Temple | Tokyo
Park | Tokyo
Kinkaku-ji | Kyoto
Temple | Kyoto
Imperial Palace | Kyoto
Minato-ku | Tokyo
Temple | Kyoto
Shibuya | Tokyo
Fuji San | Kawaguchi
Shibuya | Tokyo